Najbliższe wydarzenie targowe

Regulamin


Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU BILETU ZAKUPIONEGO POPRZEZ STRONĘ www.ticket.targikielce.pl

Prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami

 

CZĘŚĆ I (WYPEŁNIA KLIENT)

DANE DOTYCZĄCE BILETU

Imię i nazwisko właściciela biletu

 

Numer biletu

 

Wydarzenie, na który zakupiono bilet

 

 

Data wydarzenia

 

 

 

Rodzaj biletu

Normalny/ulgowy/

rabatowy*

 

DANE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI ZAKUPU

Imię i nazwisko płatnika

 

 

 

Forma płatności

 

Data zakupu biletu

 

Wartość transakcji

(cena biletów )

 

Cena biletu

 

 

DANE DO PRZELEWU

Numer konta (osoby dokonującej zakupu biletu), na które ma być zwrócona wartość biletu

 

Imię i nazwisko właściciela konta

 

Adres zamieszkania właściciela konta

Miasto

 

Kod pocztowy

 

Ulica

 

Nr domu/nr mieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

Zwrot wartości biletu zostanie dokonany na konto bankowe wskazane we wniosku w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zapoznałem się i akceptuję procedurę zwrotu biletu www

 

…………………………………………………..                                                      ………………………………

 (podpis wnioskującego)                                                                      (data złożenia wniosku)

 

CZĘŚĆ II (WYPEŁNIA PRACOWNIK TK)

Formularz zweryfikowano w zakresie poprawności danych oraz transakcji której dotyczy.

ID TRANSAKCJI W SYSTEMIE ENTRY 6.0 

 

………………………..……………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………..                                             ………….…………………… (podpis osoby przyjmującej wniosek)                                                   (data przyjęcia wniosku)  

Pliki do pobrania

Proszę czekać - trwa ładowanie treści